fbpx

DAT-ДИАЛОГ

Акежан Кажегельдин: ГРУСТНАЯ КАЗАХСКАЯ ИСТОРИЯ не должна повториться в Узбекистане

blank

Узбе­ки­стан объ­явил рефор­мы и ждет инве­сти­ций: на узбе­ко-гер­ман­ском биз­нес-фору­ме под­пи­са­ны дого­во­ры на сум­му более 4 млрд евро; во вре­мя визи­та пре­зи­ден­та Шав­ка­та Мир­зи­ёе­ва в США – почти на $5 млрд; Рос­сия вло­жит в стро­и­тель­ство АЭС око­ло $11 млрд. Стра­на пере­жи­ва­ет слож­ный пери­од тран­зи­та к ново­му типу эко­но­ми­ки, но как сде­лать, что­бы инве­сто­ры не декла­ра­тив­но, а реаль­но при­шли с день­га­ми и тех­но­ло­ги­я­ми? «Фер­га­на» пого­во­ри­ла с быв­шим пре­мьер-мини­стром Казах­ста­на Аке­жа­ном Каже­гель­ди­ным, при кото­ром …

Читать далее »

Серикболсын АБДИЛЬДИН: ЛЖИВОЕ И ВОРОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ СТАНЕТ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ

blank

Для пат­ри­ар­ха казах­стан­ской демо­кра­тии Серик­бол­сы­на Абдиль­да­е­ви­ча АБДИЛЬДИНА поня­тие «под­лин­ная госу­дар­ствен­ная неза­ви­си­мость Казах­ста­на» – осо­бо чув­стви­тель­ная мате­рия. Свое виде­ние о суве­рен­ном Казах­стане он опуб­ли­ко­вал еще будучи Пред­се­да­те­лем Вер­хов­но­го Сове­та РК в ста­тьях: «Год неза­ви­си­мо­сти» (жур­нал «Мысль», №1, 1993 г.), Пер­вым сек­ре­та­рем ЦК Ком­пар­тии Казах­ста­на – «Пять лет неза­ви­си­мо­сти» (газе­ты: «Рабо­чая жизнь», №7, 12.1996 …

Читать далее »

Валихан ТУЛЕШОВ: МЫ ПОСТОЯННО ЖИВЕМ в состоянии СОЦИАЛЬНОГО РАСПАДА

blank

На вопро­сы газе­ты отве­ча­ет Вали­хан Туле­шов – извест­ный казах­ский фило­соф, при­знан­ный вла­стя­ми США как экс­тра­ор­ди­нар­ный уче­ный. – Вали­хан мыр­за, вы боль­ше года нахо­ди­тесь в США. Как вам видит­ся Казах­стан извне? Похо­жи ли мы на стра­ну, пре­тен­ду­ю­щую в 30-ку раз­ви­тых стран мира, где отсут­ству­ет не толь­ко сво­бод­ное граж­дан­ское обще­ство, но и обыч­ный неза­ви­си­мый проф­со­юз? …

Читать далее »

Ерсайын ЕРҚОЖА: БИЛІК ЖҮЙЕСІ ЖАҢАРМАЙ, білім саласында жақсылық болмайды

blank

«ДАТ» жоба­сы­мен 20 жыл бойы шыққан газет­тер­дің бел­сен­ді авто­ры, басы­лым­ның жана­шы­ры Ерсай­ын Ерқо­жа ертең – қара­ша­ның 9‑ында 70 жасқа тола­ды. Сая­сат­та сая­си теңдік­ті талап ететін «сол­шыл» көзқа­ра­сы­мен таны­лған Ере­кеңнің де білім сала­сын­дағы жүген­сіздік­пен алы­сып жүр­геніне 20 жыл­дан асқан екен. 2000 жыл­дар­дың басын­да осы табан­ды көзқа­ра­сы үшін оған қастан­дық та жасал­ды: …

Читать далее »

Айдос САРЫМ: ЖЕКЕ БАСҚА ТАБЫНУ тарихтан алған тәлімге сай емес

blank

Елге етене таны­мал қоғам қай­рат­кері, сая­сат­та­ну­шы Айдос Сарым «Біл­гім келеді» жастар пікір­та­лас клу­бы­ның қонағы ретін­де шақы­ры­лған. Оны естіп, біздің газет­тің тіл­шісі де сол кез­де­су­ге қаты­сып қай­тқан еді. «Аза­мат­тық қоғам дегені­міз не?» деген сұрақтан басталған әңгі­ме біраз жер­ге дей­ін өрбіді. Өз кезе­гін­де біздің тіл­ші­міз де «ДАТ!» айда­ры­на арнап, сая­сат­та­ну­шы­ға өз сұрақта­рын …

Читать далее »

Серик МЕДЕТБЕКОВ: ПРИКРЫВАТЬСЯ фальшивой заботой – ЭТО ПОДЛОСТЬ

blank

Вряд ли широ­кой обще­ствен­но­сти Казах­ста­на, осо­бен­но той ее части, кото­рая живет в сель­ской глу­бин­ке, извест­но, что ее пре­зи­ден­ту Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву во вре­мя его офи­ци­аль­но­го визи­та в Фин­лян­дию 17 октяб­ря один из дотош­ных зару­беж­ных жур­на­ли­стов задал вопрос, как гово­рит­ся, в лоб: наме­рен ли он участ­во­вать в пре­зи­дент­ских выбо­рах, кото­рые пред­сто­ят в 2020 году. Как пере­да­ет инфор­ма­ци­он­ная …

Читать далее »

Жер мәселесіне нүкте қоюға САЯСИ ШЕШІМ ҒАНА КЕРЕК

blank

Өткен апта­ның сәр­сен­бісін­де Аста­на­дағы «Қаз­ме­диа» орта­лы­ғын­да Ауыл шару­а­шы­лы­ғы мини­стр­лі­гінің баста­ма­сы­мен агроө­нер­кәсіп мәсе­ле­леріне арналған «Astana agro forum-2018» деп аталған жиын өтті. Форум­дағы бір­не­ше панель­дік сек­ци­я­ның бірі – «Жер­ді ұтым­ды пай­да­ла­ну» деп аталған оты­ры­сқа бел­гілі қоғам қай­рат­кері, Жер комис­си­я­сы­ның мүше­сі Мұх­тар Тай­жан моде­ра­тор­лық еткен еді. Мұн­да Мұх­тар Тай­жан қоғам бел­сен­ділерінің баста­ма­шыл тобы­ның …

Читать далее »

ДУРАКОВ НА СВЕТЕ МАЛО, но встречаются ОНИ НА КАЖДОМ ШАГУ

blank

В своем очередном послании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул тему строительства Национального научного центра онкологии в Астане. «Используя опыт уже созданных кардиохирургического и нейрохирургического кластеров, которые получили хорошую оценку и доверие, в следующем году нужно уже приступить к строительству Национального научного онкологического центра в Астане. Я два года долблю всех: «Давайте начнем, давайте начнем!». Пока по столу …

Читать далее »

Әміржан ҚОСАНОВ: КОМСОМОЛДЫҢ ТАРИХЫ ҚазССР тарихынан бөлек болуы мүмкін емес

blank

Өткен ааптаның соңында Алматыдағы Абай атындағы Опера және балет театрында комсомолдың 100 жылдығына арналған салтанатты форум өткені мәлім. Ал келмеске кеткен кеңестік империяның «жас қайрат солдаты» атанған комсомолды «тірілткен» бұл форумның жай-жапсары әлеуметтік желілер арқылы жария болды.Мәселен, «Фейсбук» қолданушы негізгі наразы топтың наласы – Алашорданың 100 жылдығын салтанатты түрде атап …

Читать далее »

Сейтқазы Матаев: АБАЕВТЫҢ АҚЫЛЫ – кәсіби журналист үшін бос сөз

blank

Жақында өткен жас журналистерге арналған Jas Qalam форумында ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев журналист шеберханасының кәсібилігіне қатысты түрлі мәлімдеме жасады. «Біз соңғы 15 жылда, мүмкін, журналистика қандай да бір салада өткірлігін жағалтқанын немесе керісінше қауырсынын ұштағанын мойындауымыз керек, бір шектен екінші шекке шыққанын», – деді салалық ведомство басшысы. Бұл …

Читать далее »
Республиканский еженедельник онлайн