fbpx

DAT | ҚАЗ

ТАРИХИ ТҰЛҒА: Кешірім Бозтаевтын туғанына 85 жыл

blank

Кешірім жылы жымиып: – Елу төрт жасым­ның отыз бір жылын Өске­мен­ге бер­дім. Сен­дер риза бол­саң­дар, мен риза­мын, – деді түп-түгел жиналған ұжы­мы­ның алдын­да. Сағат он шама­сы еді. Одан жар­ты сағат бұрын ұжым­ды «үрпит­кен» жаңа­лық болған. «Кешірім Бозта­ев Алма­ты­ға шақы­ры­лған еді, Семей облы­стық пар­тия коми­тетінің бірін­ші сек­ре­та­ры болып тағай­ын­да­лып­ты!». Соны есті­ген …

Читать далее »

Ғани ҚАЛИЕВ, академик: АУЫЛДЫҢ ЖАҒДАЙЫ ТҮЗЕЛМЕЙ, жалпы қазақтың жағдайы түзелмейді

blank

Елі­міз­де 90-шы жыл­дар­дан кей­ін­гі екін­ші жеке­ше­лен­ді­ру науқа­ны жүріп жатыр. Оның жай-жап­са­ры қара­пай­ым халы­ққа бей­мағұ­лым: себебі – бұл жеке­ше­лен­діру­ге билік­тің төңіре­гін­де­гі жақы­бай­лар мен капи­тал биле­ген елдің оли­гарх­та­ры ғана қаты­са ала­ды. Бүгін­гі жүріп жатқан екін­ші жеке­ше­лен­ді­ру – мем­ле­кет­тің иелі­гін­де­гі неме­се ква­зи­мем­ле­кет­тік үле­сті халы­қтың қаты­суы­нан тыс, билік­ке жақын тұлға­лар ара­сын­да бөлі­су­ге сая­ды. 90-жыл­дарғы …

Читать далее »

«ЭТО ВСЕ – БОЛТОЛОГИЯ!»

blank

Имен­но такую оцен­ку дал елба­сы дея­тель­но­сти сво­их под­чи­нен­ных. И это что-то новое в казах­стан­ской бюро­кра­тии: в повест­ку дня Сове­та без­опас­но­сти вклю­чен вопрос не о тер­ро­риз­ме, экс­тре­миз­ме, гео­по­ли­ти­ке или кор­руп­ции, а чисто хозяй­стван­ный вопрос повы­ше­ния тари­фов, кото­рый рань­ше не выхо­дил из недр того же анти­мо­но­поль­но­го ведом­ства. Несо­мнен­но, это нача­ло фор­ми­ро­ва­ния ново­го ими­джа досе­ле спе­ци­фи­че­ски закры­то­го, непуб­лич­но­го …

Читать далее »

Екінші жекешелендіру ХАЛЫҚҚА НЕ БЕРЕДІ?

blank

Елі­міз­де жеке­ше­лен­дірудің екін­ші толқы­ны жүріп жатыр. Бұл эко­но­ми­ка­лық сасат тұрғы­сын­да қара­пай­ым халы­қтың мағлұ­ма­ты тым тап­шы: себебі – жеке­ше­лен­дірудің екін­ші толқы­ны ірі капи­та­ли­стер мен оли­гарх-маг­нат­тар ара­сын­да жүріп жатыр. Бірақ, айна­лып кел­ген­де, бұл сая­сат­тың мүм­кін болар пай­да­сын да, жанын жей­тін зия­нын да тата­тын – қара­пай­ым халық. Жал­пы, жеке­ше­лен­дірудің басты мақ­са­ты – ұлт­тық …

Читать далее »

ҚАЗАҚТЫ ҚАЗАҚҚА айдап салған қоғам КІМДЕРГЕ ҚАЖЕТ?

blank

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ, пуб­ли­цист-жазу­шы Сен­бей­сіз бе?.. Әлде мені абай­ла­май, асы­лық айтып отыр дей­сіз бе?..Жо-жоқ, мен дәл бүгін­гі қоғам­дық-сая­си, әле­умет­тік-тұр­мыстық өмірі­міз­де­гі болып жатқан жан түр­шік­тіре­рлік оқиға­ларға бай­ла­ны­сты күй­зе­ле, күй­іне, күңірене ой қозғап отыр­мын. Жоқ­шы­лық жұрт­ты жұта­тып, аштық аза­бы алқым­нан алған­да, адам­дар адам­шы­лық қадір-қаси­еті­нен айы­ры­лып, айтуға ауыз бар­май­тын ауыр қыл­мыстар­ды имен­бей жасай­ды екен. …

Читать далее »

Тәуелсіз Қазақ мемлекетінің ЕКІЖҮЗДІ идеологиясы қалай жасалды

blank

Соңғы он жыл­дың ішін­де­гі көп сөз болған да, бар­дан жоқ болған да, жоқтан бар ете алмай жатқан да мәсе­ле – ұлт­тық идео­ло­гия. Бәрі­міз де білетін сияқты­мыз, бірақ сынап­ша сырғып, қолы­мы­зға түс­пей­ді. Кей­де мен осы­ның басты себебі – бүгін­гі жүр­гізіп оты­рған мем­ле­кет­тік идео­ло­ги­яда ма деп те ойлай­мын. Егер ұлты­мыз өзінің мем­ле­кетін …

Читать далее »

АФРИКАҒА ЕШКІ ТАРАТУ немесе Мемлекеттің мақсаты мен міндеттері не еді?

blank

Әбдіра­шит БӘКІРҰЛЫ,фило­соф Бүгін­де қоғам­дық көңіл-күй өте-мөте толқы­ма­лы болып тұр… Бұл маза­сызды­қты ушы­қты­рып алмау үшін, мем­ле­кет зор күш жұм­са­уда − бар­лық күштік құры­лым­дар, әкім­шілік­тер, сот­тар жап­пай осы іске жұмыл­ды­ры­лған. Бірақ әлем­желі­де «мем­ле­кет­тік бақы­ла­удың» тұрақты­лық кепілі бола ала­ры­на күмән көбейе түсу­де. Бұл жағ­дай елі­міз­де қоғам мен билік арақа­ты­на­сын­да өза­ра сенім­нің орны­ға алмауы­нан …

Читать далее »

Владимир Васильев – ОКАЗАЛСЯ КАЗАХОМ

blank

Глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ТАСС рассказал о своих казахских корнях. Впер­вые за послед­ние 70 лет руко­во­ди­те­лем рес­пуб­ли­ки стал пред­ста­ви­тель неко­рен­ной наци­о­наль­но­сти. Экс-заме­сти­тель пред­се­да­те­ля госу­дар­ствен­ной думы РФ Вла­ди­мир Васи­льев всту­пил в долж­ность гла­вы Даге­ста­на в сен­тяб­ре 2018 года (с октяб­ря 2017 года был и.о. гла­вы). «В нашей стране опре­де­лять чисто­ту наци­о­наль­но­сти — дело …

Читать далее »

КОМСОМОЛДЫҢ ШАЛДАРЫ «СССР-дің елесін» аңсап жүр ме?

blank

Алма­ты­да сал­та­нат­ты жағ­дай­да өткен ком­со­мол­дың 100 жыл­ды­ғы­на арналған форум көп­шілік қаза­қтар­дың зығыр­да­нын туғы­зды. Құр­ды­мға кет­кен совет­тік импе­ри­я­ның «елесін» аңсаған бұры­нғы ком­со­мол – қазір­гі шал­дар­дың жиы­ны­на қаты­сты Жал­пы­ұлт­тық соци­ал-демо­кра­ти­я­лық пар­тия арнайы мәлім­де­ме қабыл­да­ды. Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік тәу­ел­сізді­гінің идео­ло­ги­я­сын жүй­елі түр­де жүзе­ге асы­ру қажет­ті­гі тура­лы» құжат­та соци­ал-демо­крат­тар «ком­со­мол­дың 100 жыл­ды­ғы­на арналған сал­та­нат­ты …

Читать далее »

АЯЛЫ ағамыз ЕДІ…

blank

Қазақ поэзиясында өзіндік орыны бар ақын Абдрахман Асылбек өмірден озды. Жатқан жерің жаннатта болсын, әдебі әдемі Әбеке! Біз білетін Әбе­ке­міз – ең алды­мен аялы аға еді. Жұм­сақ мінезін жібек­тей өріп, редак­ци­я­мы­зға жиі келіп-кетіп тұра­тын. «Басқа­лар бас­пай­ды, сен­дер керекке жарат­саң­дар – көрерсің­дер…» деп, жазған-сызға­нын тастап кететін. Жай­ы­рқап сөй­леп, жұм­сақ жымиып қана …

Читать далее »
Республиканский еженедельник онлайн